Fact-checking as tool to teach critical multi-literacy to future voters

Media met literacy in Sarajevo!

Media literacy professionals from all over Europe were gathered in Sarajevo in September 2017 to explore the huge challenges of our rapidly changing media world.

The founder of the Faktabaari, Mikko Salo, and the Director of the French-Finnish school of Helsinki, were invited to present the  #media-literacy to future voters-project in the  Media Meets Literacy -conference  organised by Evens foundation.

#media-literacy to future voters-project

The Finnish school reform raises multiliteracy as one of the core elements in order to educate active citizens capable of acting in our complex societies.

During the school year 2016 – 2017 an unconventional collaboration took place between Faktabaari, the award-winning Finnish Fact-checking service, and French Finnish school.

The basic idea of the collaboration was to adapt the proved fact-checking approach and methods used by Faktabaari into the education field linked to the curriculum of the school in various subjects (mother tongue, history, social studies). The goal was to create a joint approach for critical medialiteracy skills with the objective to test tools and learn debunking dis-information and false claims

14-year old students received information about the principles of journalism and adapted key concepts on fact-checking (code) and disinformation by Faktabaari.  Students explored election materials applying the adapted fact-checking methods. They practiced question making and answering through a mock-interview panel and they participated in the real election panel with real candidates and practiced fact-checking activities in real life situation!

The basic principles of the fact-checking method adapted for schools are relatively simple:

 1. Choose election relevant & documented claim to be fact-checked
 2. Identify: who, where, when and what said?
 3. Go to primary sources – 2 independent (help from teacher / school librarian) / use tools
 4. Write fact-check proposal for review
 5. Present written fact-check to your class for judgement (“True, “False” or “50/50”)
 6. Results can be published (school paper, website, video, FaktabaariEDU blog)
 7. Share the fact-check in your social networks – build trust

The outcome of the pilot project was very positive. Students took a real interest in the local election and they learned how the local municipality works. They got really active young participants in the local debate. They were able to verify themselves if the news/claims were true or not. They learned to check the sources and learned where to find help.

Through the process they learned also to adapt the fact checking methods in other areas e.g. to the social media news – thinking-twice-before-sharing-approach!

In the school year 2017-2018 the pilot project will be widening to concern also primary pupils and upper secondary students.

We are convinced that fact-checking as approach vaccines students against populism and empower their critical thinking without political bias and it provides students general tools and skills to survive in the digital environment including social media and visuals and provides students with some internet-literacy skills!


You can find my presentation here: “Curriculum and Teaching Critical Skills in Schools – MIL session”

The presentation of Mikko Salo was titled: “Fact-checking as tool to teach critical media-literacy to future voters & vaccination against populism”

More information:

Advertisements

Tekijänoikeuskasvatushankkeet EU-tasolla

 

Antipiratismipäivän aikataulu ja ohjelma

Tekijänoikeuskasvatushankkeet  EU-tasolla 

Lataa PowerPoint-esitykseni tästä: Kari Kivinen – esitys 23052017

Henkinen omaisuus

Henkisellä omaisuudella (Intellectual Property eli IP) tarkoitetaan sitä, että ihmisten tekemille keksinnöille, innovaatioille ja luomuksille voidaan hakea suojaa:

 • Mallit esittävät, miltä tuotteet näyttävät
 • Tavaramerkit kertovat kuluttajille tuotteiden alkuperän
 • Tekijänoikeudet liittyvät taiteellisiin tuotoksiin, kuten kirjoihin, musiikkiin, maalauksiin, veistoksiin ja elokuviin
 • Patentit suojaavat teknisiä keksintöjä kaikilla tekniikan aloilla

Kopioston vuonna 2015 tekemän “Copyright and teaching” tutkimuksen mukaan:

 • 35–50% opettajista oli kohdannut tekijänoikeuspulmia jossain vaiheessa uraansa
 • Opettajat eivät oikein tiedä, mitä he saavat tehdä voimassaolevien lakien, asetusten ja sopimusten mukaan
 • Tekijänoikeusasiat koetaan usein epäselvinä ja vaikeina.
 • Opetusympäristöt ovat digitalisoitumassa ja elektronisten materiaalien määrä lisääntyy. Opettajat toivovat selkeitä, tulostettuja ohjeita siitä, mikä on opetustilanteessa sallittua.
 • Opettajat toivovat enemmän tekijänoikeuskoulutusta opettajankoulutukseen ja täydennyskoulutukseen!

Saman tapaisiin johtopäätöksiin on tultu myös EUIPOssa eli Euroopan Unionin teollisuusoikeuksien virastossa Alicantessa.  EUIPO tilasi 2013 tutkimuksen ” Euroopan kansalaiset ja henkinen omaisuus: käsitys, tuntemus ja käyttäytyminen “. Tutkimus uusittiin vuonna 2016 ja se kattoi EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset ja kussakin 28 jäsenvaltiossa asuvat vähintään 15-vuotiaat henkilöt. Tutkimuksessa tehtiin yhteensä 26 555 haastattelua.

Vaikka tutkimuksen mukaan henkisen omaisuuden oikeuksien tuki on EU: n kansalaisten keskuudessa korkea ja yleinen tuntemus lisääntyy – niin nuorella ikäluokalla se on kuitenkin heikkenemässä. Väärennettyjä tuotteita ostavien määrä on pieni, mutta nuorilla se on kasvussa. Laillisten lähteiden suosion ja käytön lisääntyminen (esim. Netflix, Spotify jne) ei ole vielä johtanut laittomien lähteiden käytön vähenemiseen.

On tehtävä enemmän, jotta erityisesti nuoret ymmärtäisivät henkisen omaisuuden merkityksen taloudellemme ja yhteiskunnallemme, varsinkin nyt, kun innovoinnin ja luovuuden kannustaminen on talouspolitiikan painopiste EU:ssa!

 • 7% on ostanut väärennettyjä tuotteita viimeisen vuoden aikana – 15-24 vuotiailla tämä luku on 15 %, peräti 9% enemmän kuin 2013.
 • 41 % nuorista oli sitä mieltä, että väärennettyjen tuotteiden ostaminen on hyväksyttävää, jos alkuperäinen tuote on liian kallis.
 • 10% on hankkinut väärennettyjä tuotteita “tietämättään” – nuorilla tämä luku on 27 %

IPR-alat & Euroopan talous

Teollis- ja tekijänoikeuksia paljon käyttävät alat työllistävät Euroopassa suoraan ja välillisesti 38 % väestöstä ja ne muodostavat merkittävän osan EU:n taloutta ja vientiä. Tässä joitakin tunnuslukuja:

 • Teollis- ja tekijänoikeuksia käyttävien alojen osuus kaikista EU:ssa vuosina 2011–2013 luoduista työpaikoista on 27,8 prosenttia.
 • 60 miljoonaa eurooppalaista oli töissä aloilla, joilla teollis- ja tekijänoikeuksia käytetään paljon. Kun otetaan huomioon välillisesti luodut työpaikat, teollis- ja tekijänoikeuksista riippuvaisten työpaikkojen kokonaismäärä nousee 82,2 miljoonaan (38,1 prosenttia).
 • Teollis- ja tekijänoikeuksia käyttävien alojen osuus BKT:sta on EU:ssa oli yli 42 prosenttia, eli 5,7 biljoonaa euroa. Myös EU:n kaupassa muun maailman kanssa niiden osuus oli muita aloja suurempi. Niillä saatiin aikaan kauppataseen ylijäämää, joka auttoi pitämään EU:n ulkoisen kauppataseen tasapainossa.

Siksi olisikin ensiarvoisen tärkeää rohkaista ja kannusta nuoria luovuuteen, innovatiivisyyteen ja yrittäjyyteen ja kertoa heille miten he voivat suojata omat luomuksensa, yrityksensä & start-uppinsa oman hyvinvointinsa ja elantonsa varmistamiseksi.

Henkisen omaisuuden EU-kasvatusverkostohanke

Hanke, joka rohkaisee ja vahvistaa nuorten eurooppalaisten luovuutta, innovointia ja yrittäjyyttä

Henkisen omaisuuden kasvatusverkostohankkeen (Intellectual Property in Education Network) tavoitteena on yhdessä 28 EU-opetusministeriön, EUIPOn ja muiden IP-tahojen (esim. WIPO, EPO jne ) sekä koulutusalan asiantuntijajärjestöjen ja opettajien verkostojen yhteistyönä:

 • Tuottaa relevanttia IP-tietoa ja tilastoja päätöksentekoprosessien tueksi ja helpottamiseksi;
 • Vaikuttaa EU:n avaintaitoihin ehdottamalla IP-sisältöjä;
 • Tarkastella kansallisten opetussuunnitelmien IP-sisältöjä;
 • Kerätä ja jakaa hyviä käytänteitä verkoston jäsenten välillä (positiiviset ja tehokkaat hankkeet, materiaalit, kampanjat jne.);
 • Kehittää ja testata oppilaille ja opettajille tarkoitettuja moderneja ja ajantasaisia resursseja, jotka voivat toimia hyvänä esimerkkeinä;
 • Luoda käytännöllinen ja hyödyllinen sosiaalinen verkosto IP-asioiden kanssa työskenteleville virkamiehille EU-jäsenvaltioissa.

Yhteistyö alkoi huhtikuussa 2016 ja olemme päässeet jo hyvään vauhtiin.

Mikä on tilanne Suomessa?

Suomalaisten nuorten IP-asenteet ovat melko lähellä  EU:n keskiarvoja. Suomessa tehdään kuitenkin tällä hetkellä paljon hyvää ja vaikuttavaa työtä asenteiden muuttamiseksi IP-myönteisimmiksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt uraa uurtavaa ja eurooppalaisittain katsottuna esimerkillistä yhteistyötä tekijänoikeusjärjestöjen kanssa jo 1980-luvun puolivälistä lähtien.

Kesällä 2016 käyttöönotetut opetussunnitelmat sisältävät erittäin kattavasti IP-tavoitteita. Pulmana on tällä hetkellä OPS2016  jalkauttaminen käytäntöön. Opettajien täydennyskoulutukselle ja opetussuunnitelmia tukevalle opetusmateriaalille on suuri tarve.

Suomessa oppilaitoksilla on opetus- ja kulttuuriministeriön ja tekijänoikeusjärjestöjen  yhdessä sopima kopiointilupa, joka antaa opettajille ja oppilaille aidon mahdollisuuden käyttää monipuolisia AV-materiaaleja opetuksessa ja oppimisen tukena. Tämän vuoden alusta tehtävä on siirtynyt opetus- ja kulttuuriministeriöltä opetushallitukselle.

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on tehnyt erittäin perinpohjaista tekijänoikeustutkimusta. Viimeisten vuosien aikana on julkaistu 37 tutkimusta  tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arvioinnista. Viime vuonna aloitetun uuden tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää päätöksentekoa tukevaa tekijänoikeusjärjestelmän arviointi- ja analyysityötä Suomessa.

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ja muut alan toimijat tekevät aktiivisesti monenlaista nuorisolle suunnattua käytännön tekijänoikeus tiedotus- ja koulutustyötä. Näkyvä kampanjointi on omalta osaltaan vaikuttanut siihen, että tilanne Suomessa eurooppalaisittain katsottuna on varsin  hyvä.

Olen erittäin ylpeänä esitellyt erilaisissa kansainvälisissä konferensseissa Kopiraittila.fi sivustoa, joka on tuotettu opetus- ja kultturiministeriön ja Kopioston yhteistyönä.  Pelillinen sivusto julkaistiin kesällä 2016 ja sitä on täydennetty  tämän vuoden aikana. Sivusto on rakennettu huolella ja onnistuneesti – se on mielenkiintoinen, ajantasainen, informatiivinen ja vielä sen lisäksi hauska ja helppo käyttää. Suomen seuraava koulutusvientituote? Ehkäpä hyvinkin!

Kari Kivinen, EUIPO:n henkisen omaisuuden kasvatusverkostohankkeen puheenjohtaja, rehtori, Helsingin ranskalais-suomalainen koulu

 

Mielenkiintoista lisätietoa IP-alojen merkittävyydestä EU:n talouteen, työllisyyteen ja vientiin:

IP in Education – October 2016 meeting

Ip in education EUIPO
IP in Education EUIPO

 

Intellectual Property in Education Network

The second meeting of the IP in Education Network took place on the 25th of October in EUIPO offices in Alicante. The representatives of EUIPO, WIPO, European Commission, various copyright and anti-piracy organisations, and experts from 22 Ministries of Education participated the meeting. The objective of the IP in Education project is to facilitate implementation of Intellectual Property Education in Europe providing stakeholders with IP guidelines, data and tools.

 

Juha Rislakki from Finnish antipiracy organisation
Juha Rislakki from Finnish Anti-piracy centre

 

The agenda of the meeting: ip-in-education-agenda

My  presentation: IP in Education Network Kivinen
The main conclusions of the meeting were as follows:

 1. The European Commission Key Competence Framework team expressed their readiness to consult the IP in Education project group next Spring.
 2. It was decided to make case studies on the national curriculums in the countries which have revised their national curriculum recently.
 3. It was agreed to collect good practice IP campaign materials from Member States in order to share it with other stakeholders. European schools or some National schools will be used as testbed for these materials.
 4. It was decided to launch a project to provide decision makers with the updated data concerning IP related matters.
 5. IP in Education Task Force will prepare the March 2017 meeting agenda issues.

Kari Kivinen

euipo-project-approach-jpg

Intellectual Property Education in Europe

Intellectual Property and Education Workshop, 8 – 9 March, OHIM, Alicante, Spain

A workshop report by Kari Kivinen

IP OHIM JPG2

Introduction

According to WIPO, “Intellectual Property (IP)“refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works and symbols, names and images used in commerce”

IP is traditionally divided in:

 • Industrial property (inventions, patents, trade marks, designs)
 • Artistic work protected by copyright (original literary or artistic works, music, TV broadcasting, software..)
 • Commercial strategies (trade secrets, know-how)

According to the OHIM Observatory, the counterfeit goods cost legitimate industry in EU approximately €59 billion per year in lost market share. This has an important impact to the jobs in EU. Intellectual Property Rights-intensive industries as a whole support directly or indirectly 35% of jobs, almost 39% of the EU’s GDP and 90% of external trade. Mr. Campinos, the president of OHIM declared that this means in practice that 650.000 jobs in Europe are lost, at present.

IP rights are meant to help ordinary businesses, entrepreneurs, inventors, designers, authors and innovators to get on with their job of being innovative and IP rights encourage creative activity.

Unfortunately, this message is not well understood, or even believed – especially by the younger generations. Mr. Campinos reported that according to a recent on-line study , the attitudes and behavior of  15-24 years olds show, that

 • there is a lack of information to understand the facts
 • youngsters do not really care about copyright limitations
 • there is a lack of legal alternatives, and
 • for 66 % of youngsters the price is the most important factor when purchasing goods.

One of the key objectives of the Digital Single Market in EU is to boost digital skills and learning.

Education seems to be one of the key instruments to raise understanding and respect for Intellectual Property. The question of the day was:  what path should the EU  follow?

The recently published “Intellectual Property and Education in Europe ” study notes that the most innovative non-EU countries or regions already teach IP related issues at primary level and place IP more commonly as a part of citizenship education, focusing on morals and ethics.

Education is, of course, a national competence inside of the EU. The role of the OHIM and EPO should be that of a facilitator, supporter and resources provider in issues related to the IP education in several levels.

The challenge of the IP Education Workshop was to find ways to promote IP education in the 28 Member States, and reflect what would be the most efficient strategy and methods to do so.

IP jpg

Intellectual Property and Education in Europe study 2016

The study on IP education in school curricula in the EU Member States is an excellent starting point and benchmark! The main findings were:

 • IP is not a stand-alone subject in any MS
 • Aspects of IP are mentioned in 33 curricula of EU countries/regions
 • IP connected learning areas mentioned in the curricula of 33 EU countries/regions
 • Good practices are identified

IP Curricula jpg

 

The study concluded that

 • IP has the potential to be integrated into mainstream subjects of all educational levels,
 • IP can easily be adapted to cross-curricula teaching
 • Provision of relevant and up-to-date professional resources to empower teachers is recommended
 • Innovation, creativity and entrepreneurship could be fostered

According to the study the objective of the IP Education could be formulated in a following way:

“IP education should include references to skills and competences that young people can be expected to acquire in the classroom that enable them to become familiar with IP, understand its potential to generate income and economic growth and lead them to respect IP rights, whether their own or those of others”

In the meeting additional and completing objectives were identified. IP education should

 • raise IP awareness
 • promote innovation
 • fight against piracy and counterfeits
 • support pupils to become responsible consumers

IP Kivinen jpg

Next steps

In my presentation “Intellectual Property Education in Europe” (download here the “intellectual property education” PDF file ) I tried to explore who are the key stakeholders, which are the main objectives, obstacles and challenges, and I made some proposals to tackle the issues.

I proposed to take concrete  “top down” and “down up” actions which should be carefully planned and prepared by the Task Force. The mandate of the Task Force could be as follows:

 • Produce facts and figures of the IP impact for educational leaders
 • Produce relevant IP contents for various subjects (simple, positive, benefit-orientated, objective and factual (public domain, open source)
 • Develop a set of curricula learning outcomes/standards/competences for syllabuses of various subjects
 • Formulate ethical standards and guidelines for schools
 • Map and collect good IP education practice recourses from member states and non EU-countries
 • Prepare training concept for educational leaders, Principals & teachers
 • Initiate positive campaigns, competitions and events to promote innovation
 • Propose partnerships and synergies ( artist, designers, creators, ambassadors..)
 • Launch a pilot projects to test & validate the educational program materials in some schools

I shared  a good practice example from Finland in the meeting.

Finnish Kopiosto is an umbrella organisation for associations representing performing art­ists, authors and publishers. In February 2016,  they negotiated a license deal with the Finnish Ministry of Education. The licence covers all free-of-charge education and photocopies delivered to the pupils and students of comprehen­sive schools, gymnasiums, vocational insti­tutions and universities.

Kopiosto also provides educational institutions with licences for the digital use of material. Kopiosto’s Digital licence enables the scanning of publications, copy­ing them from open Internet sites, remote education and sharing copies through school intranets.

In addition they have publish an excellent and clear worded ABC-guide for students, teachers and parents concerning all the key questions and areas related to the IP rights ( see kopiraitti.fi). This type of approach will create a safe and sound legal framework for positive collaboration between IP officers and educators!

In Brussels, 13.3.2016, Kari Kivinen

PS. See also the EURYDICE report about Entrepreneurship Education at School in Europe

EE

The educational challenge of multilingualism in Europe

Greek title

La 25ème Conférence adressée aux enseignants grecs en Europe, le 7 mars 2016, sur le sujet «Le multiculturalisme en Europe et l’éducation grecque face à de nouveaux défis».

Après les derniers développements dans la crise de l’immigration et les attaques terroristes sur les villes européennes, l’Union Européenne a
besoin de la sécurité, la stabilité sociale, la croissance et la cohésion sociale. L’école étant un des premiers cadres ou les jeunes peuvent utiliser
la diversité des nationalités et des cultures de façon constructive, c’est à dire en apprenant le respect mutuel, la coopération, la tolérance
et la solidarité, il est absolument nécessaire d’identifier les moyens pédagogiques et politiques pour achever ces buts.
La Conférence, qui se déroule sous le patronage du Président du Comité Economique et Social Européen M Georges Dassis, est organisé par le
Bureau du Conseiller de l’Education de l’Ambassade de Grèce à Bruxelles en collaboration avec les Services de l`UE (DG COMM) dans les locaux
de la Commission Européenne.

You can find here the presentation of Dr Kivinen in English: “Multilingual challenge of Europe “!

 

grec

 

School systems in Luxembourg

Lunch time conference

SCHOOL SYSTEM IN LUXEMBOURG

European schools vs Luxembourgish schools

LUNCHTIME CONFERENCE

Organised by the Staff Information Desk of the Unit Relations with personnel

Speakers:

Ms Louise CROSBY

The Ministry of Education, Children and Youth

Schooling of children with a foreign mother tongue

Mr Kari KIVINEN

Secretary general of the European Schools

You can find the presentation here: ” EE vs Luxembourg 2016

 

Opening of the meeting by Ms Suzanne König

Director for Administrative Management, DG Personnel, European Parliament

When?

Tuesday 23 February 2016, from 12:00 till 14:00

Where?

Luxembourg, Hemicycle – Schuman building 1st floor

 The conference will be given in English and will be followed by questions/answers in English and French.

EP, Hemicycle, Luxembourg

School system in Belgium: European schools vs Belgian schools

LUNCHTIME CONFERENCE

“School system in Belgium: European schools vs Belgian schools”

Choosing a school that best suits your children’s needs can be tricky. To help you make that choice and give you information on the Belgian education system and that of the European schools’, we invite you to attend our lunch time conference.

IMG_7418

The presentations will be given by:

Mr Joe LEONARD, Mr Franck LIVIN; Belgian schools – Wallonia and Brussels

(Fédération Wallonie-Bruxelles; Service général de l’Inspection)

Mr Johan GEENTJES or Ms S. VAN DEN HOOF; Belgian schools – Flanders and Brussels
(Vlaamse overheid; Departement Onderwijs & Vorming)

Mr Kari KIVINEN, Secretary general of the European schools (see presentation as PDF file: EE system 2015)

When? 

Monday 28/09/2015 from 12:00 till 14:00

Where?

Brussels, Spinelli A5G2

The conference will be given in English with questions with feedback in English and French,  after the presentation.

Invitation:  Ecoles européennes et écoles belges – final (1)

Organised by:

Staff Information Desk Brussels, Unit for Relations with Personnel

Directorate for Administrative Management

DG Personnel