Tekijänoikeuskasvatushankkeet EU-tasolla

 

Antipiratismipäivän aikataulu ja ohjelma

Tekijänoikeuskasvatushankkeet  EU-tasolla 

Lataa PowerPoint-esitykseni tästä: Kari Kivinen – esitys 23052017

Henkinen omaisuus

Henkisellä omaisuudella (Intellectual Property eli IP) tarkoitetaan sitä, että ihmisten tekemille keksinnöille, innovaatioille ja luomuksille voidaan hakea suojaa:

 • Mallit esittävät, miltä tuotteet näyttävät
 • Tavaramerkit kertovat kuluttajille tuotteiden alkuperän
 • Tekijänoikeudet liittyvät taiteellisiin tuotoksiin, kuten kirjoihin, musiikkiin, maalauksiin, veistoksiin ja elokuviin
 • Patentit suojaavat teknisiä keksintöjä kaikilla tekniikan aloilla

Kopioston vuonna 2015 tekemän “Copyright and teaching” tutkimuksen mukaan:

 • 35–50% opettajista oli kohdannut tekijänoikeuspulmia jossain vaiheessa uraansa
 • Opettajat eivät oikein tiedä, mitä he saavat tehdä voimassaolevien lakien, asetusten ja sopimusten mukaan
 • Tekijänoikeusasiat koetaan usein epäselvinä ja vaikeina.
 • Opetusympäristöt ovat digitalisoitumassa ja elektronisten materiaalien määrä lisääntyy. Opettajat toivovat selkeitä, tulostettuja ohjeita siitä, mikä on opetustilanteessa sallittua.
 • Opettajat toivovat enemmän tekijänoikeuskoulutusta opettajankoulutukseen ja täydennyskoulutukseen!

Saman tapaisiin johtopäätöksiin on tultu myös EUIPOssa eli Euroopan Unionin teollisuusoikeuksien virastossa Alicantessa.  EUIPO tilasi 2013 tutkimuksen ” Euroopan kansalaiset ja henkinen omaisuus: käsitys, tuntemus ja käyttäytyminen “. Tutkimus uusittiin vuonna 2016 ja se kattoi EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset ja kussakin 28 jäsenvaltiossa asuvat vähintään 15-vuotiaat henkilöt. Tutkimuksessa tehtiin yhteensä 26 555 haastattelua.

Vaikka tutkimuksen mukaan henkisen omaisuuden oikeuksien tuki on EU: n kansalaisten keskuudessa korkea ja yleinen tuntemus lisääntyy – niin nuorella ikäluokalla se on kuitenkin heikkenemässä. Väärennettyjä tuotteita ostavien määrä on pieni, mutta nuorilla se on kasvussa. Laillisten lähteiden suosion ja käytön lisääntyminen (esim. Netflix, Spotify jne) ei ole vielä johtanut laittomien lähteiden käytön vähenemiseen.

On tehtävä enemmän, jotta erityisesti nuoret ymmärtäisivät henkisen omaisuuden merkityksen taloudellemme ja yhteiskunnallemme, varsinkin nyt, kun innovoinnin ja luovuuden kannustaminen on talouspolitiikan painopiste EU:ssa!

 • 7% on ostanut väärennettyjä tuotteita viimeisen vuoden aikana – 15-24 vuotiailla tämä luku on 15 %, peräti 9% enemmän kuin 2013.
 • 41 % nuorista oli sitä mieltä, että väärennettyjen tuotteiden ostaminen on hyväksyttävää, jos alkuperäinen tuote on liian kallis.
 • 10% on hankkinut väärennettyjä tuotteita “tietämättään” – nuorilla tämä luku on 27 %

IPR-alat & Euroopan talous

Teollis- ja tekijänoikeuksia paljon käyttävät alat työllistävät Euroopassa suoraan ja välillisesti 38 % väestöstä ja ne muodostavat merkittävän osan EU:n taloutta ja vientiä. Tässä joitakin tunnuslukuja:

 • Teollis- ja tekijänoikeuksia käyttävien alojen osuus kaikista EU:ssa vuosina 2011–2013 luoduista työpaikoista on 27,8 prosenttia.
 • 60 miljoonaa eurooppalaista oli töissä aloilla, joilla teollis- ja tekijänoikeuksia käytetään paljon. Kun otetaan huomioon välillisesti luodut työpaikat, teollis- ja tekijänoikeuksista riippuvaisten työpaikkojen kokonaismäärä nousee 82,2 miljoonaan (38,1 prosenttia).
 • Teollis- ja tekijänoikeuksia käyttävien alojen osuus BKT:sta on EU:ssa oli yli 42 prosenttia, eli 5,7 biljoonaa euroa. Myös EU:n kaupassa muun maailman kanssa niiden osuus oli muita aloja suurempi. Niillä saatiin aikaan kauppataseen ylijäämää, joka auttoi pitämään EU:n ulkoisen kauppataseen tasapainossa.

Siksi olisikin ensiarvoisen tärkeää rohkaista ja kannusta nuoria luovuuteen, innovatiivisyyteen ja yrittäjyyteen ja kertoa heille miten he voivat suojata omat luomuksensa, yrityksensä & start-uppinsa oman hyvinvointinsa ja elantonsa varmistamiseksi.

Henkisen omaisuuden EU-kasvatusverkostohanke

Hanke, joka rohkaisee ja vahvistaa nuorten eurooppalaisten luovuutta, innovointia ja yrittäjyyttä

Henkisen omaisuuden kasvatusverkostohankkeen (Intellectual Property in Education Network) tavoitteena on yhdessä 28 EU-opetusministeriön, EUIPOn ja muiden IP-tahojen (esim. WIPO, EPO jne ) sekä koulutusalan asiantuntijajärjestöjen ja opettajien verkostojen yhteistyönä:

 • Tuottaa relevanttia IP-tietoa ja tilastoja päätöksentekoprosessien tueksi ja helpottamiseksi;
 • Vaikuttaa EU:n avaintaitoihin ehdottamalla IP-sisältöjä;
 • Tarkastella kansallisten opetussuunnitelmien IP-sisältöjä;
 • Kerätä ja jakaa hyviä käytänteitä verkoston jäsenten välillä (positiiviset ja tehokkaat hankkeet, materiaalit, kampanjat jne.);
 • Kehittää ja testata oppilaille ja opettajille tarkoitettuja moderneja ja ajantasaisia resursseja, jotka voivat toimia hyvänä esimerkkeinä;
 • Luoda käytännöllinen ja hyödyllinen sosiaalinen verkosto IP-asioiden kanssa työskenteleville virkamiehille EU-jäsenvaltioissa.

Yhteistyö alkoi huhtikuussa 2016 ja olemme päässeet jo hyvään vauhtiin.

Mikä on tilanne Suomessa?

Suomalaisten nuorten IP-asenteet ovat melko lähellä  EU:n keskiarvoja. Suomessa tehdään kuitenkin tällä hetkellä paljon hyvää ja vaikuttavaa työtä asenteiden muuttamiseksi IP-myönteisimmiksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt uraa uurtavaa ja eurooppalaisittain katsottuna esimerkillistä yhteistyötä tekijänoikeusjärjestöjen kanssa jo 1980-luvun puolivälistä lähtien.

Kesällä 2016 käyttöönotetut opetussunnitelmat sisältävät erittäin kattavasti IP-tavoitteita. Pulmana on tällä hetkellä OPS2016  jalkauttaminen käytäntöön. Opettajien täydennyskoulutukselle ja opetussuunnitelmia tukevalle opetusmateriaalille on suuri tarve.

Suomessa oppilaitoksilla on opetus- ja kulttuuriministeriön ja tekijänoikeusjärjestöjen  yhdessä sopima kopiointilupa, joka antaa opettajille ja oppilaille aidon mahdollisuuden käyttää monipuolisia AV-materiaaleja opetuksessa ja oppimisen tukena. Tämän vuoden alusta tehtävä on siirtynyt opetus- ja kulttuuriministeriöltä opetushallitukselle.

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on tehnyt erittäin perinpohjaista tekijänoikeustutkimusta. Viimeisten vuosien aikana on julkaistu 37 tutkimusta  tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arvioinnista. Viime vuonna aloitetun uuden tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää päätöksentekoa tukevaa tekijänoikeusjärjestelmän arviointi- ja analyysityötä Suomessa.

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ja muut alan toimijat tekevät aktiivisesti monenlaista nuorisolle suunnattua käytännön tekijänoikeus tiedotus- ja koulutustyötä. Näkyvä kampanjointi on omalta osaltaan vaikuttanut siihen, että tilanne Suomessa eurooppalaisittain katsottuna on varsin  hyvä.

Olen erittäin ylpeänä esitellyt erilaisissa kansainvälisissä konferensseissa Kopiraittila.fi sivustoa, joka on tuotettu opetus- ja kultturiministeriön ja Kopioston yhteistyönä.  Pelillinen sivusto julkaistiin kesällä 2016 ja sitä on täydennetty  tämän vuoden aikana. Sivusto on rakennettu huolella ja onnistuneesti – se on mielenkiintoinen, ajantasainen, informatiivinen ja vielä sen lisäksi hauska ja helppo käyttää. Suomen seuraava koulutusvientituote? Ehkäpä hyvinkin!

Kari Kivinen, EUIPO:n henkisen omaisuuden kasvatusverkostohankkeen puheenjohtaja, rehtori, Helsingin ranskalais-suomalainen koulu

 

Mielenkiintoista lisätietoa IP-alojen merkittävyydestä EU:n talouteen, työllisyyteen ja vientiin:

Advertisements

Intellectual Property in Education Network conference

 

Intellectual Property in Education Network conference 4-5.4.2017

The meeting agreed on the common IP in Education Mission Statement.

The IP in Education Network met at EUIPO in Alicante to discuss how to encourage creativity, innovation and entrepreneurship among young Europeans.

The network is mainly a pedagogical body made up of Ministries of Education from all EU Member States supported by respective Intellectual Property Offices and other relevant stakeholders like teachers and their associations. It meets twice a year in the EUIPO premises.

The objectives of the IPE Network for the 2017 are

 • To produce relevant set of IP facts and figures to facilitate the decision-making processes;
 • To explore together relevant national curricula as case studies of counties that have already introduced IP notions in their curricula;
 • To take part in the consultation of the European Commission on key competences by proposing a common answer indicating set of competences with IP related content (IP Network consultation letter);
 • To collect and share good practice between the network members (positive and effective projects, materials, campaigns, etc.),
 • If necessary to develop and test, modern, up to date resources for pupils and teachers that could serve as best practice examples and
 • To create a practical and useful social network between the civil servants working with the same issues in 28 Member States.

The role of the EUIPO is limited to that of a facilitator, supporter and resource provider in issues related to intellectual property, since it is clear that education is a national competence.

The agenda of the April meeting was very interesting.  See: Agenda IP in Education

You can find a PDF-version my case study presentation about the Intellectual Property Education in Finland. See IPE FINNISH CASE STUDY

I have made a rather similar presentation in the Intellectual Property and Education conference in Vilnius: IPE FINNISH CASE STUDY VILNIUS

I have also written an article about the matter. You can find it here: IP education in Finland

Illustration by Inna Kivinen
Illustration by Inna Kivinen

 

IP in Education – October 2016 meeting

Ip in education EUIPO
IP in Education EUIPO

 

Intellectual Property in Education Network

The second meeting of the IP in Education Network took place on the 25th of October in EUIPO offices in Alicante. The representatives of EUIPO, WIPO, European Commission, various copyright and anti-piracy organisations, and experts from 22 Ministries of Education participated the meeting. The objective of the IP in Education project is to facilitate implementation of Intellectual Property Education in Europe providing stakeholders with IP guidelines, data and tools.

 

Juha Rislakki from Finnish antipiracy organisation
Juha Rislakki from Finnish Anti-piracy centre

 

The agenda of the meeting: ip-in-education-agenda

My  presentation: IP in Education Network Kivinen
The main conclusions of the meeting were as follows:

 1. The European Commission Key Competence Framework team expressed their readiness to consult the IP in Education project group next Spring.
 2. It was decided to make case studies on the national curriculums in the countries which have revised their national curriculum recently.
 3. It was agreed to collect good practice IP campaign materials from Member States in order to share it with other stakeholders. European schools or some National schools will be used as testbed for these materials.
 4. It was decided to launch a project to provide decision makers with the updated data concerning IP related matters.
 5. IP in Education Task Force will prepare the March 2017 meeting agenda issues.

Kari Kivinen

euipo-project-approach-jpg

Intellectual Property Education in Europe

Intellectual Property and Education Workshop, 8 – 9 March, OHIM, Alicante, Spain

A workshop report by Kari Kivinen

IP OHIM JPG2

Introduction

According to WIPO, “Intellectual Property (IP)“refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works and symbols, names and images used in commerce”

IP is traditionally divided in:

 • Industrial property (inventions, patents, trade marks, designs)
 • Artistic work protected by copyright (original literary or artistic works, music, TV broadcasting, software..)
 • Commercial strategies (trade secrets, know-how)

According to the OHIM Observatory, the counterfeit goods cost legitimate industry in EU approximately €59 billion per year in lost market share. This has an important impact to the jobs in EU. Intellectual Property Rights-intensive industries as a whole support directly or indirectly 35% of jobs, almost 39% of the EU’s GDP and 90% of external trade. Mr. Campinos, the president of OHIM declared that this means in practice that 650.000 jobs in Europe are lost, at present.

IP rights are meant to help ordinary businesses, entrepreneurs, inventors, designers, authors and innovators to get on with their job of being innovative and IP rights encourage creative activity.

Unfortunately, this message is not well understood, or even believed – especially by the younger generations. Mr. Campinos reported that according to a recent on-line study , the attitudes and behavior of  15-24 years olds show, that

 • there is a lack of information to understand the facts
 • youngsters do not really care about copyright limitations
 • there is a lack of legal alternatives, and
 • for 66 % of youngsters the price is the most important factor when purchasing goods.

One of the key objectives of the Digital Single Market in EU is to boost digital skills and learning.

Education seems to be one of the key instruments to raise understanding and respect for Intellectual Property. The question of the day was:  what path should the EU  follow?

The recently published “Intellectual Property and Education in Europe ” study notes that the most innovative non-EU countries or regions already teach IP related issues at primary level and place IP more commonly as a part of citizenship education, focusing on morals and ethics.

Education is, of course, a national competence inside of the EU. The role of the OHIM and EPO should be that of a facilitator, supporter and resources provider in issues related to the IP education in several levels.

The challenge of the IP Education Workshop was to find ways to promote IP education in the 28 Member States, and reflect what would be the most efficient strategy and methods to do so.

IP jpg

Intellectual Property and Education in Europe study 2016

The study on IP education in school curricula in the EU Member States is an excellent starting point and benchmark! The main findings were:

 • IP is not a stand-alone subject in any MS
 • Aspects of IP are mentioned in 33 curricula of EU countries/regions
 • IP connected learning areas mentioned in the curricula of 33 EU countries/regions
 • Good practices are identified

IP Curricula jpg

 

The study concluded that

 • IP has the potential to be integrated into mainstream subjects of all educational levels,
 • IP can easily be adapted to cross-curricula teaching
 • Provision of relevant and up-to-date professional resources to empower teachers is recommended
 • Innovation, creativity and entrepreneurship could be fostered

According to the study the objective of the IP Education could be formulated in a following way:

“IP education should include references to skills and competences that young people can be expected to acquire in the classroom that enable them to become familiar with IP, understand its potential to generate income and economic growth and lead them to respect IP rights, whether their own or those of others”

In the meeting additional and completing objectives were identified. IP education should

 • raise IP awareness
 • promote innovation
 • fight against piracy and counterfeits
 • support pupils to become responsible consumers

IP Kivinen jpg

Next steps

In my presentation “Intellectual Property Education in Europe” (download here the “intellectual property education” PDF file ) I tried to explore who are the key stakeholders, which are the main objectives, obstacles and challenges, and I made some proposals to tackle the issues.

I proposed to take concrete  “top down” and “down up” actions which should be carefully planned and prepared by the Task Force. The mandate of the Task Force could be as follows:

 • Produce facts and figures of the IP impact for educational leaders
 • Produce relevant IP contents for various subjects (simple, positive, benefit-orientated, objective and factual (public domain, open source)
 • Develop a set of curricula learning outcomes/standards/competences for syllabuses of various subjects
 • Formulate ethical standards and guidelines for schools
 • Map and collect good IP education practice recourses from member states and non EU-countries
 • Prepare training concept for educational leaders, Principals & teachers
 • Initiate positive campaigns, competitions and events to promote innovation
 • Propose partnerships and synergies ( artist, designers, creators, ambassadors..)
 • Launch a pilot projects to test & validate the educational program materials in some schools

I shared  a good practice example from Finland in the meeting.

Finnish Kopiosto is an umbrella organisation for associations representing performing art­ists, authors and publishers. In February 2016,  they negotiated a license deal with the Finnish Ministry of Education. The licence covers all free-of-charge education and photocopies delivered to the pupils and students of comprehen­sive schools, gymnasiums, vocational insti­tutions and universities.

Kopiosto also provides educational institutions with licences for the digital use of material. Kopiosto’s Digital licence enables the scanning of publications, copy­ing them from open Internet sites, remote education and sharing copies through school intranets.

In addition they have publish an excellent and clear worded ABC-guide for students, teachers and parents concerning all the key questions and areas related to the IP rights ( see kopiraitti.fi). This type of approach will create a safe and sound legal framework for positive collaboration between IP officers and educators!

In Brussels, 13.3.2016, Kari Kivinen

PS. See also the EURYDICE report about Entrepreneurship Education at School in Europe

EE