Koulutusmietteitä Eurooppa-päivänä

Hyvää Eurooppa-päivää kaikille!

 

Koulutusmietteitä Eurooppa-päivänä

EU:n koulutuspolitiikka

EU:n myötä suomalaisille on avautunut mahdollisuus asua, tehdä työtä ja opiskella missä EU-maassa tahansa. Aika hyvin suomalaiset ovat tätä mahdollisuutta hyödyntäneetkin. EU on vapauttanut tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääoman liikkuvuuden jäsenmaiden alueella.  Onpa suurella osaa EU:n jäsenmaista sama valuuttakin.  On kuitenkin yksi alue, jossa jokainen jäsenvaltio on suvereeni – nimittäin koulutus.

Jokainen EU-jäsenvaltio päättää omasta koulutuspolitiikastaan itsenäisesti. Siksi eurooppalaiset koulujärjestelmät eroavatkin toisistaan melkoisesti. Eurydicen julkaisut ja raportit antavat erinomaista ja helposti vertailtavaa tietoa EU:n kouluoloista.

EU on kyllä yrittänyt ottaa jonkinlaisen roolin koulujärjestelmien parantamis- ja uudenaikaistamispyrkimysten tukijana ja täydentäjänä. Jäsenvaltiot saavat vuosittain maakohtaisia suosituksia Euroopan Komission Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti.

Koulutusasioissa Euroopan Parlamentin pitkän aikavälin strategisena tavoitteena on ollut tehdä elinikäisestä oppimisesta ja liikkuvuudesta todellisuutta, parantaa koulutuksen laatua ja tehokkuutta, edistää tasapuolisuutta, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja aktiivista kansalaisuutta sekä edistää luovuutta, innovointia ja yrittäjyyttä kaikilla koulutustasoilla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston vuonna 2006 antama suositus kahdeksasta elinikäisen oppimisen avaintaidoista on huomioitu laajalti eri maiden opetussuunnitelmia uudistettaessa. Niin myös Suomessa, vaikkei EU:n kompetensseja kopioitukaan sellaisenaan. Euroopan Komission koulutuksen ja kulttuurin pääosasto on päivittämässä näitä avaintaitoja ensi kesän ja syksyn aikana.

Ehkäpä kaikkein näkyvin ja onnistunein EU-koulutushanke on Erasmus+ vaihto-ohjelma, joka tarjoaa vaihtomahdollisuuden yli neljälle miljoonalle opiskelijalle vuoteen 2020 mennessä.

Suomalainen koulujärjestelmä

Palasin viime syksynä Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun rehtoriksi Eurooppa-koulun pääsihteerin paikalta. Brysselistä käsin tein läheistä yhteistyötä kaikkien EU-Instituutioiden ja EU-maiden opetusministeriöiden kanssa. Kokemuksesta voin kertoa, että suomalaista koulujärjestelmää arvostetaan ja ihmetellään kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolellakin. Miten onkin mahdollista, että pieni pohjoinen maa on onnistunut kehittämään oman ja omintakeisen opetusjärjestelmä-konseptin, joka tuottaa kohtalaisen vaatimattomilla kustannuksilla loistavia tuloksia? Suomalaisilla koulunkehittäjillä on ollut uskallusta ja itseluottamusta tehdä asiat toisin kuin muualla!

Mielestäni suomalaisen koulutusjärjestelmän ehdoton valtti on se, että oppilaat oppivat koulussa akateemisten tietojen ja taitojen lisäksi myös konkreettisia taitoja jokapäiväistä elämää varten. Jokainen suomalainen lapsi osaa sahata, naulata, neuloa ja ommella – kiitos monipuolisen käsityöopetuksen. Jokainen koululainen oppii tekemään ruokaa, tiskaamaan, siivoamaan ja pesemään pyykkiä jo koulussa. Näitä taitoja ei opetella muualla kuin Pohjoismaissa.

Muutama vuosi sitten kansainvälisessä mediassa levisi uutinen, että Suomi on päivittämässä erinomaiseksi luokiteltua opetussuunnitelmaansa. Monet ulkomaalaiset kollegat päivittelivät, miksi ihmeessä muuttaa erinomaiseksi rankattua koulujärjestelmää. Välitin heille Opetushallituksen selkeän ja ytimekkään vastauksen –  siksi, että maailma koulun ympärillä muuttuu kovaa vauhtia ja samalla yhteiskunnassa, työelämässä ja elämässä tarvittavat tiedot ja taidot muuttuvat.

Suomalaisen opetussuunnitelman laadintaprosessin konsultoiva ote herättää ihastusta muualla Euroopassa. Suomessa paikalliset opetuksen järjestäjät ja opettajat ovat saaneet suunnitella ja muokata oman opetussuunnitelmansa paikallisten tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan opetussuunnitelmien perusteiden antaman kehyksen pohjalta. Vaikka prosessi on ollut monessa kouluyhteisössä työteliäs ja raskas ponnistus, on opetussuunnitelman jalkauttamisvaiheessa helpompi sitoutua uudistukseen, johon on itse saanut mahdollisuuden vaikuttaa.

Kaksi vuotta sitten kansainvälinen lehdistö uutisoi laajasti, että Suomessa hylätään perinteiset oppiaineet ja siirrytään ilmiöopetukseen. Uutisessa oli sen verran perää, että Suomessa todella luotiin ns. ”monialainen oppimiskokonaisuus”-konsepti (ilmiö-opetus tai MOK), jossa oppilaat tutustuvat heidän kannaltaan kiinnostaviin ja merkityksellisiin ilmiöihin ainerajat ylittäen. Tarkoituksena on auttaa heitä hahmottamaan, miten eri aineissa opiskeltavat asiat liittyvät toisiinsa, mitkä ovat asioiden vuorovaikutussuhteet ja yhteydet, ja mikä on ilmiön liitoskohta oikeaan elämään – joka ei todellakaan jakaudu oppiaineisiin.

Kun muualla maailmassa lisätään matematiikan ja luonnontieteiden tuntimääriä, niin Suomessa uusi tuntijako toi lisää tunteja yhteiskuntaoppiin, liikuntaan, musiikkiin ja kuvataiteeseen. Kun muualla satsataan valtavat määrät resursseja kansallisten oppimistulosten vuosittaisiin kontrollitestauksiin, niin Suomessa pidetään tärkeänä oppilaiden yksilöllistä oppimista ohjaavaa ja kannustavaa palautetta. Oppilaiden suorituksia ei verrata toisiinsa eikä arviointi kohdistu oppilaiden persoonaan, temperamenttiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

Kaikissa muissa EU-maissa koulutuksen laaduntarkkailusta vastaavat koulutarkastajat. Meillä Suomessa koulutarkastajien virat lakkautettiin jo 90-luvun alussa. Minut on kutsuttu peräti kahdesti Euroopan koulutarkastajien (SICI – The Standing International Conference of Inspectorates) konferenssiin selittämään, miten voi olla mahdollista, että Suomen opetuksen taso voi olla niin korkeatasoista ilman aktiivista tarkastuslaitosta.

Suomalaisilla kouluilla ja koulujen rehtoreilla on lisäksi verraten laaja autonomia tehdä valintoja ja ottaa vastuuta omasta toiminnastaan, oppilaiden oppimisesta ja heidän hyvinvoinnistaan.

Uusi OPS määrittelee uudella tavalla myös oppilaiden oppimisympäristön – oppimista tapahtuu koulussa, mutta myös koulun ulkopuolella. Kouluja kannustetaan yhteistyöhön yhteisöjen ja yritysten kanssa! Tämä on mielestäni todella hieno asia, jossa suomalaiset ovat edelläkävijöitä.

Opettajia rohkaistaan hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia monimuotoisten oppimisympäristöjen luomiseksi, ylioppilaskirjoitukset muuttuvat vähitellen sähköisiksi, ja puhutaan digi-loikasta. Tällä alueella Suomi olisi mielestäni voinut aktivoitua paljon aikaisemmin.

OPS 2016 toteutuminen käytännössä

Olen johtanut viime syksystä lähtien 800 oppilaan yhtenäiskoulua, jossa uutta opetussuunnitelmaa on pyritty jalkauttamaan toden teolla.  Olen huomannut, että uudistusten siirtäminen käytäntöön on haastavaa. Toisaalta olemme kokeneet myös aivan uudenlaisia onnistumisen elämyksiä.

Digi-loikan toteutus vaatii sekä laite- että henkilöresursseja ja melko perinpohjaista opettajien täydennyskoulutusta.  Koodaamista on vaikea opettaa, jos ei sitä osaa oikein itsekään. Sähköiset ylioppilaskokeet vaativat harjoittelua – myös opettajilta, jotka joutuvat laatimaan ja toteuttamaan harjoituskokeita.

Uuden oppilasarviointifilosofian tavoitteiden toteuttaminen edellyttää toimivien koulukohtaisten käytänteiden luomista ja konkreettisia työkaluja esimerkiksi vertais- ja itsearviointiin. Ne ovat vielä työn alla. Ilmiö-opetus on sen sijaan onnistunut yli odotusten. Eri aineiden opettajat ovat toteuttaneet yhdessä oppilaiden kanssa luovia ja uskomattoman monipuolisia yhteisprojekteja. Yhdessä tekeminen ja yhdessä oppiminen on luonut aivan uudenlaisen interaktiivisen dynamiikan opettajien ja oppilaiden välille.

Yhteistyö yhteisöjen, yritysten ja alumnien kanssa on vielä idullaan, mutta jo nyt toteutetut projektit ovat osoittautuneet todella tärkeäksi oppilaiden oppimista rikastuttavaksi uudeksi tavaksi toimia.

Oheisinnovaatioita

Suomessa tehdään merkittävää koulutukseen liittyvää innovaatiotyötä myös monella muulla rintamalla.

Koulukiusaaminen on globaali ilmiö, jota on tutkittu ansiokkaasti Turun yliopistossa. Tutkimustieto on siirretty todella taidokkaasti KiVa-projektiin, joka on vähentänyt ja estänyt KiVa-kouluissa kiusaamista merkittävästi. KiVa on eurooppalaisittain katsottuna erittäin kiinnostava ja tärkeä koulutusvientihanke.

Euroopassa on verraten vaatimattomat ja ehtyvät luonnonvarat. Olemme pärjänneet kansainvälisessä kilpailussa lähinnä hyvän koulutuksen ja henkisen pääomamme avuin. EUIPON tutkimusten mukaan nuorison henkisen omaisuuden arvostus on laskusuunnassa niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassakin. Suomen Opetusministeriö on tehnyt hyvää työtä yhdessä Kopioston kanssa luomalla uuden Kopiraittila.fi sivuston, joka sisältää monipuolisimman, hauskimman ja informatiivisimman koskaan näkemäni materiaalikokonaisuuden tekijänoikeuksien opettamiseen. Tämän tapaisella sivustolla olisi käyttöä myös muissa EU-maissa.

Koulumme kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisilla oppilailla on ollut mahdollisuus osallistua Taloudellisen Tiedotustoimikunnan TATin järjestämään yrityskylään.  Yrityskylä antaa oppilaille roolipelin muodossa mahdollisuuden tutustua yhteiskuntaan, talouteen, yrittäjyyteen ja työelämään innostavalla tavalla. En ihmettele yhtään, että yrityskylä on palkittu maailman parhaana koulutusinnovaationa.

Innovaationa voi pitää sitäkin, että suomalaiset koulut joutuvat tarjoamaan lämpimän ja terveellisen aterian päivittäin kaikille, myös erityisruokavaliota noudattaville oppilaille. Tämä on eurooppalaisesta näkökulmasta poikkeuksellinen palvelu. Suomalaisten toimijoiden tieto-taito onkin tällä saralla maailman huippuluokkaa. Hyvin ruokitut oppilaat myös oppivat paremmin. Kouluruokailu on osaltaan tasoittanut sosioekonomisia eroja ja luonut ehyttä koulupäivää kaikenikäisille.

Eurooppa-päivä 9.5.

OECD:n PISA-tutkimukset ovat olleet vuonna 2000 julkaistuista ensimmäisistä tuloksista lähtien parasta mahdollista mainosta Suomen koulujärjestelmälle. Vaikka tulokset ovat huippuvuosista hieman heikentyneet, ovat suomalaisten oppilaiden tulokset kaikilla osa-aluilla yhä maailman kärkiluokkaa.  Olen varma siitä, että uuden opetussuunnitelman vakiinnuttua käyttöön, voimme olla tulevaisuudessakin ylpeitä osaavista oppilaistamme, korkeasti koulutetuista opettajistamme ja aikaansa seuraavasta ja uudistuvasta koululaitoksestamme.

Tiistaina, 9.5.2017, vietetään Eurooppa-päivää. Opettajat voivat käydä lataamassa ja tilaamassa EU-aiheisia opetusmateriaaleja, pelejä, karttoja ja PowerPoint-esityksiä EU:n opettajainhuoneesta tai Ulkoasianministeriön Eurooppa-tiedotuksesta.

 

Hyvää Eurooppa-päivää!

Kari Kivinen

Rehtori

Advertisements

For your attention –  A votre attention

Lyceé franco-finlandais d'Helsinki
Lyceé franco-finlandais d’Helsinki

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Après 21 années passées au service des Écoles européennes en tant qu’enseignant, Directeur adjoint, Directeur, Secrétaire général adjoint et Secrétaire général, j’ai décidé de rentrer en Finlande.

J’ai été nommé au poste de Directeur de mon ancienne école, le Lycée franco-finlandais d’Helsinki, à compter de l’automne prochain.

J’ai eu le privilège d’assister de très près à l’élargissement de l’Union européenne ainsi qu’à la croissance, au développement et à l’ouverture de notre système éducatif multiculturel et multilingue unique et très particulier. Je suis convaincu que le concept des Écoles européennes représente une excellente solution éducative pour relever les défis auxquels sont confrontées de nombreuses régions qui luttent pour satisfaire les besoins des enfants de plus en plus nombreux des travailleurs mobiles au sein d’une Europe unie, mais si diversifiée sur le plan linguistique.

La procédure de recrutement pour le poste de Secrétaire général sera lancée aujourd’hui. Le comité de sélection ainsi que la réunion extraordinaire du Conseil supérieur se tiendront les 30 et 31 août prochains.

J’exercerai mes fonctions de Secrétaire général jusqu’à la fin du mois de septembre 2016.

Je tiens à vous remercier de la confiance que vous m’avez témoignée et du soutien que vous m’avez apporté depuis 1995 dans l’exercice de mes différentes fonctions. J’ai eu un très grand privilège et énormément de plaisir à travailler avec vous tous.

Veuillez agréer, chère Madame, cher Monsieur, mes plus sincères salutations.

Kari Kivinen

 

Dear all,

After 21 years in the service of the European Schools as teacher, Deputy Director, Director, Deputy Secretary-General and Secretary-General, I have decided to return to Finland.

I have been appointed to the post of Director of my old School, Lycée franco-finlandais d’Helsinki, starting from next autumn.

I have had the privilege of observing very closely the enlargement of the European Union and the growth, development and opening up of our unique and very special multicultural and multilingual education system. I am convinced that the European School concept is an excellent educational solution for the challenges facing many regions which struggle to meet the needs of the increasingly large number of children of mobile workers in a united, but linguistically so diversified Europe.

The recruitment procedure to fill the post of Secretary-General will be launched today. The selection committee and the extraordinary Board of Governors meeting will take place on the 30 and 31 of August.

I will stay in the function of SG up to the end of September, 2016.

I wish to thank you for the confidence and support which you have shown me since 1995 in different posts of responsibility. It has been a huge privilege and pleasure to work with all of you.

Yours faithfully,

Kari Kivinen

 

 

 

KiVa goes international!


Photo friends

KiVa is an evidence-based program to prevent bullying and to tackle the cases of bullying effectively. It has been developed at the University of Turku in Finland. Its developers are experts who have been studying the phenomenon of bullying and its mechanisms for decades. The team is led by PhD, Professor Christina Salmivalli and PhD, Special Researcher Elisa Poskiparta.

KiVa is an evidence-based program to prevent bullying and to tackle the cases of bullying effectively (prevention, intervention, and monitoring).

KiVa includes both universal and indicated actions: 

 • The universal actions, such as the KiVa curriculum (student lessons and online games), are directed at all students and focus mainly on preventing bullying.
 • The indicated actions are to be used when a bullying case has emerged.

In Finland KiVa has been evaluated in a large randomized controlled trial including 117 intervention schools and 117 control schools. The program has been shown to reduce both self- and peer-reported bullying and victimization significantly (see Kärnä, A., Voeten, M., Little, T., Poskiparta, E., Kaljonen, A., & Salmivalli, C. (2011). A large-scale evaluation of the KiVa antibullying program. Child Development, 82, 311-330.).

A remarkable 98% of victims involved in discussions with the schools’ KiVa teams felt that their situation improved (see Garandeau, C. F., Poskiparta, E., & Salmivalli, C. (2014). Tackling acute cases of school bullying in the KiVa anti-bullying program: A comparison of two approaches. Journal of Abnormal Child Psychology, 42, 981-991.).

There is  positive evidence of the effectiveness of KiVa also from studies made in Italy, Netherlands and UK ( see http://www.kivaprogram.net/is-kiva-effective).

There is rather impressive amount of media links to KiVa globally.

KiVa & European Schools

KiVa has already been implemented in six European Schools with altogether 13 Certified KiVa Trainers

 • Luxembourg 1,
 • Bergen,
 • Munich,
 • Brussels 1,
 • Frankfurt and
 • Luxembourg 2

Luxembourg 1 is an official KiVa partner school, which coordinates and manages KiVa project inside of the European School system.

You can find here (KiVa 2016 JTC ) the presentation I made in the Joint Teaching Committee of the European Schools on the 18.2.2016.

Kari Kivinen

 

Friends

What’s worth learning? Curriculum confrontation event!

WWL orange banner jpg

Update 27.9.2015

Welcome Speech by Kristiina
Welcome speech by Kristiina Siimes & Kari Kivinen

Dear all,

I would like to thank you all for making our little pop-up event really something special. I have got an overwhelmingly positive feedback from all the directions!

Special thanks to all the speakers and to Mrs Siimes and the staff of  the European School of Helsinki!

What's worth learning event
What’s worth learning event

You can find below the PDF-files of the presentations:

Mr Kevin Bartlett and Mr Gordon Eldridge

CGC approach: What’s worth learning

CGC_What’s_worth_learning_Helsinki

Mrs Irmeli Halinen, Head of Curriculum Development, Finnish National Board of Education

Finnish curriculum reform 2016 –  Building the future: 

What is worth learning 2015 Halinen final2

 

Dr Marjo Kyllönen, Educational manager, City of Helsinki,

Phenomenal Helsinki – the joy of learning and doing together

phenomenalHelsinki_mkyllönen

 

Mrs Tuulamarja Huisman,  Councellor of Education, National Board of Education, Finnish Inspector of the European Schools

Early Education Curriculum in European Schools: the process and implementation

What’s worth learning_2015 Huisman

 

Kenny Andersson, Ph.D. Director, Upper Secondary School, Landskrona, Sweden

The Construction of the Swedish Upper Secondary School System

Kenny Andersson Helsinki presentation

 

Kari Kivinen, Ph.D, Secretary-General of the European Schools

Thoughts about European School system Curriculum rethinking process

ES presentation august KK

 

Dr Sandra Leaton Gray, UCL Institute of Education

(Three of) the eight key competences and why they matter

Leaton Gray presentation   and the text Eight key competences

 

Joy of learning
Joy of learning

All the photos by Mgr. Ludmila Hadravová! Thanks!

Update 10.8.2015

Dear all,
Greetings from sunny Finland! You are mostly welcome to Helsinki on Saturday!
You can find the final version of the program here:
The European School of Helsinki will kindly offer us the morning coffee starting at 9h30. May I propose you to bring something little – typical for your region (e.g. biscuits, chocolate etc.) – to be shared with everybody?
See you on Saturday!
Kari

WWL2 text

Update 23.7.2015

Dear all,

You can find the updated PDF-brochure of the event here: WHAT IS WORTH LEARNING 150815

You can upload A3-poster of the event here: Poster WWL

The number of free places are  limited. Please, send an email to curriculum.event@gmail.com to book your free access to the event!

Best summertime wishes,

Kari Kivinen

Update 3.7.2015

Rethink jpgCITY OF HELSINKI & PHENOMENON BASED TEACHING AND LEARNING

Phenomenon based teaching and learning use the natural curiosity of children to learn in a holistic and authentic context.  It is important for learning 21st century skills like critical thinking, creativity and communication. Find more information:

www.phenomenaleducation.info/phenomenon-based-learning.html

See also the pdf-file: “How to create the school of the future? Revolutionary thinking and design from Finland.

More information:

http://www.phenomenaleducation.info/school-of-the-future.html

UCL

Professor Sandra Leaton Gray from London Institute of Education has confirmed her participation to the “What’s worth learning?” event:

Dr Sandra Leaton Gray is a Senior Lecturer in Education at the UCL Institute of Education, London, and education author. She has a research interest in curriculum and the future of education, and has recently led projects for the European Schools and International Baccalaureate Organisation looking at curriculum review processes and how they work best. She will be speaking about the Eight Key Competences for Lifelong Learning developed by the European Commission, why they are sometimes contested, and why we need to take them more seriously.

WWL Poster jpg 

Update on the 25.06.2015

HES PHOTO AIR

The Curriculum Confrontation event takes place in the European School, Helsinki.


HES JPG

The European School of Helsinki (ESH) is accredited by the European Schools’ Network and is maintained by the Finnish government. It has a two-year nursery cycle, a five-year primary cycle and a seven-year secondary cycle.

ESH is unique within Finland in that its instruction is given in the three language sections of English, Finnish and French. In addition, ESH is located in the historical heart of Helsinki with excellent local facilities and services.

Update on the 21.6.2015

The Curriculum Confrontation event has got participants already from 16 different countries.

The number of places is limited. Please, send an email to curriculum.event@gmail.com to book your free access to the event!

WWL orange banner jpg

INVITATION!WWL

WWL TEXT

A Curriculum Confrontation 

A free, inspirational and up-lifting educational pop-up happening in the heart of Helsinki in the middle of the summer.

Three different learning models coming together to deliberately disrupt each other’s thinking. The potential outcome?  An optimal curriculum to educate children for a changing world.

Finnish curriculum reform 2016

The Common Ground Curriculum for international schools

European School – From Early Education to Baccalaureate

The City of Helsinki – Phenomenal Helsinki – the joy of learning and doing together

 

PRACTICAL INFORMATION

PLACE: European School, Helsinki, Bulevardi 18, 00120 Helsinki

DATE: Saturday, 15th of August, from 10.00 to 16.00.

TARGET POPULATION (150 – 180 places):

 • Educational hipsters,
 • The staff of the National Board of Education,
 • Teachers/Directors/Parents/Students of the Finnish, European, and International schools
 • Curriculum specialists

KEYNOTES (20 to 60 minutes each/English):

Kevin Bartlett (Director, International School of Brussels) is the Co-Designer and Co-Leader of two successful global initiatives: The Next Frontier: Inclusion and The Common Ground Collaborative, a curriculum and school transformation system for international and national schools. He will co-present the Common Ground Curriculum approach. There is a growing body of International and national schools all over the world choosing the Common Ground Curriculum for their nursery, primary and lower secondary studies educational framework.

Gordon Eldridge, (Curriculum Director, ISB, Brussels) is a Co-Designer of the Common Ground Collaborative.  Prior to becoming a school head, Gordon taught history, ESL and foreign languages. He is passionate about inquiry-based learning and about teaching language in the context of every discipline. He wrote the Teacher Training Center (TTC) course on Inquiry-Based Learning and has been a trainer for the Principal’s Training Center (PTC) Curriculum course for the past 10 years. Gordon writes a regular column for The International Educator (TIE) on research in education. Gordon will co-present the Common Ground approach.

Tuulamarja Huisman (Councellor of Education, National Board of Education, Finnish Inspector of the European Schools) has been involved in the creation, implementation and follow-up of Early Education Curriculum for European Schools. The EEC was implemented in 2011-2012 and last autumn a follow-up survey was administered.   Mrs. Huisman will introduce the principles of the EEC. She will also discuss about the success and challenges in implementation of a revised  education system; how to change thinking of people involved.

Irmeli Halinen (Head of Curriculum Development, National Board of Education) will present the Finnish curriculum reform ideas and challenges. There is a lot happening in Finland at present.

Kari Kivinen (Secretary-General of the European Schools) will present the status-quo of the European Schools curriculum development. The ES system is in a very interesting phase of its curriculum reform reflection and the experts of London Institute of Education have given them well-thought-out recommendations targeted to key competences.

Marjo Kyllönen (Educational manager, City of Helsinki ) will present the guidelines prepared by the City of Helsinki for the development of basic and upper secondary education in 2015 – 2020. The new curricula will bring phenomenon-based learning to the forefront alongside subject-based learning. The new education plan will integrate the skills, objectives and contents of multiple subjects and be well connected to the surrounding community, society and work life, with particular emphasis placed on the sense of community and growing together.

INTERACTION:
The happening will be as interactive leaving space for questions, discussion and open debate.

At the end of the day a summary of all the four approaches will be elaborated together with the keynote speakers and public.

COSTS:

No costs. Free!

JOIN:

By sending an email to  curriculum.event@gmail.com or through Facebook event! 180 first ones will get a seat!

DOWNLOAD:

PDF-File WHAT IS WORTH LEARNING PDF 2 or

Poster Poster

CH

 

Why change the education system that has been ranked as top quality?

Learning week

European Commission – Learning Week, 1-5.6. 2015

Why change the education system that has been ranked as top quality?

Finnish curriculum reform 2016

Finnish Curriculum Reform Key Competences
Finnish Curriculum Reform Key Competences

Why the Finns reform radically their world famous education system?

The world in which schools operate has undergone major changes since the beginning of the 2000’s increasing the impact of globalisation and the challenges for a sustainable future.

Also the key competences needed in society and working life have changed requiring skills for building a sustainable future.

Therefore, the content of education, pedagogy and school practices must be reviewed and renewed in relation to these changes.

In order to meet the challenges of the future, the Finns focus on developing schools as learning communities, emphasising the joy of learning, and promoting student autonomy in studying!

See the presentation Finnish curriculum reform 2016 KK

PhD Kari Kivinen

See videoclip 

Learning week videoimage

REFERENCES, LINKS & THANKS

Sahlberg, P. (2015). Finnish Lessons 2.0: What can the world learn from educational change in Finland. New York: Teachers College Press.

OECD (2015). Education Policy Outlook 2015. Making reforms happen. Paris: OECD

Pohjalainen, Liisa, City of Helsinki, The school of future!

Ståhle, Pirjo, articles

Halinen, Irmeli, What is going on in Finland?

Finnish National Board of Education, Curriculum Reform 2016

Special thanks to Irmeli Halinen & National Board of Education for materials!

Onko suomalaisesta koulusta vientituotteeksi?

Uutiset, 28.3.2011 – Suomen suurlähetystö, Bryssel

Kuva Juha Roininen

Markkinahenkinen kasvatustieteen asiantuntija saa paikan!

Suomalainen koulutusosaaminen kiinnostaa lähes kaikkialla maailmassa – kiitos Suomen erinomaisen Pisa-menestyksen. Onko suomalaisesta koulusta vientituotteeksi ja jos on, niin mitä erityisesti kannattaisi viedä maailmalle? Ohessa Eurooppa-koulujen apulaispääsihteeri Kari Kivisen ajatuksia koulutuksen tuotteistamisesta.

Lue artikkeli